شیعه در اسلام

روز طورى وراى طور عقل ومعلوماتى بالاتر از درك تفكرى شمرده مى شدند ) به آسانى مورد بحث ونظر قرار گيرند وثالثا : ذخاير زيادى از ظواهر دينى وبيانات عميق فلسفى پيشوايان اهل بيت عليهم‌السلام كه قرن ها صفت معماى لاينحل را داشتند وغالبا از متشابهات شمرده مى شدند حل وروشن شدند وبه اين ترتيب ظواهر دينى وعرفان وفلسفه آشتى كامل پذيرفته ودر يك مسير افتادند وپيش از صدر المتألهين نيز دانشمندانى مانند شيخ سهروردى مؤلف حكمة الاشراق از فلاسفه قرن ششم وشمس الدين محمد تركه از فلاسفه قرن هشتم هجرى قدم هاى مؤثرى در اين راه برداشته اند ولى موفقيت كامل نصيب صدرالمتألهين شد.

صدر المتألهين در پيرو اين روش موفق شد كه نظريه حركت جوهرى را به ثبوت برساند وبعد رابع ونظريه نسبيت را ( البته در خارج ذهن نه در فكر ) كشف نمايد ونزديك به پنجاه كتاب ورساله تأليف كرده واز شاهكارهاى وى در فلسفه كتاب اسفار در چهار جلد مى باشد.

طريق سوم : كشف

١. انسان ودرك عرفانى ؛

٢. ظهور عرفان در اسلام ؛

٣. راهنمايى كتاب وسنت به عرفان نفس وبرنامه آن.

انسان ودر ك عرفانى

در عين حال كه اكثريت قاطع افراد انسان سرگرم تنظيم امور معاش وتلاش در رفع حوايج زندگى روزانه هستند وبه معنويات نمى پردازند ، در نهاد اين نوع غريزه اى به نام غريزه واقع بينى موجود است كه گاهى در برخى از افراد به كار افتاده به يك رشته درك هاى معنوى وادارش مى كند.