شیعه در اسلام

به اين ترتيب است :

١. على بن ابى طالب ٢. حسن بن على ٣. حسين بن على

٤. على بن حسين ٥. محمدبن على ٦. جعفر بن محمد

٧. موسى بن جعفر ٨. على بن موسى ٩. محمدبن على

١٠. على بن محمد ١١. حسن بن على ١٢. مهدى عليهم‌السلام

اجمالى از تاريخ زندگى دوازده امام عليهم‌السلام

امام اول

حضرت اميرالمؤمنين على عليه‌السلام ، وى فرزند ابوطالب ؛ شيخ بنى هاشم ، عموى پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله بود كه پيغمبر اكرم را سرپرستى نموده ودر خانه خود جاى داده وبزرگ كرده بود وپس از بعثت نيز تا زنده بود از آن حضرت حمايت كرد وشر كفار عرب وخاصه قريش را از وى دفع نمود.

على عليه‌السلام ( بنا به نقل مشهور ) ده سال پيش از بعثت متولد شد وپس از شش سال در اثر قحطى كه در مكه وحوالى آن اتفاق افتاد ، بنا به درخواست پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله از خانه پدر به خانه پسر عموى خود پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله منتقل گرديد وتحت سرپرستى وپرورش مستقيم آن حضرت درآمد. (١)

پس از چند سال كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله به موهبت نبوت نائل شد وبراى نخستين بار در غار حرا وحى آسمانى به وى رسيد وقتى كه از غار رهسپار شهر وخانه خود شد شرح حال را فرمود ، على عليه‌السلام به آن حضرت ايمان آورد (٢) وباز در مجلسى كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله خويشاوندان نزديك خود را جمع وبه دين خود دعوت نموده فرمود :

__________________

(١) فصول المهمة ، ص ١٤ ومناقب خوارزمى ، ص ١٧

(٢) ذخائر العقبى ، ( چاپ قاهرة ، سال ١٣٥٦ ) ص ٥٨ ومناقب خوارزمى ( چاپ نجف سال ١٣٥٨ هجرى ) ص ١٦ - ٢٢ وينابيع المودة ( چاپ هفتم ) ص ٦٨ - ٧٢