شیعه در اسلام

بخش دوم :

تفكر مذهبى شيعه

معناى تفكر مذهبى

تفكر مذهبى ، بحث وكنجكاوى را مى گوييم كه ماده اى از مواد مذهبى را كه در تعاليم آن مذهب است نتيجه بدهد چنان كه تفكر رياضى مثلا تفكرى را مى گويند كه يك نظريه رياضى را نتيجه بدهد يا يك مسئله رياضى را حل كند.

مأخذ اساسى تفكر مذهبى در اسلام

البته تفكر مذهبى نيز مانند ساير تفكرات ، مأخذى مى خواهد كه مواد فكرى از آن سرچشمه بگيرد وبه آن تكيه بزند چنانچه در تفكر براى حل يك مسئله رياضى يك رشته معلومات رياضى را بايد استخدام نمود كه بالاخره به عمليات فن مربوط منتهى شود. يگانه مأخذى كه دين آسمانى اسلام ( از آن جهت كه به وحى آسمانى مى رسد ) به آن اتكاء دارد همانا قرآن كريم است. قرآن كريم است كه مدرك قطعى نبوت همگانى وهميشگى پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله است ومحتويات آن دعوت اسلامى مى باشد.

البته تنها مأخذ بودن قرآن كريم مآخذ ومصادر ديگر تفكر صحيح وحجت هاى ديگر را الغاء نمى كند چنان كه خواهيم گفت.