شیعه در اسلام

امام نهم

امام محمدبن على ( تقى وگاهى به لقب امام جواد وابن الرضا نيز ذكر مى شود ) فرزند امام هشتم كه سال ١٩٥ هجرى در مدينه متولد شده وطبق روايات شيعه سال دويست وبيست هجرى به تحريك معتصم خليفه عباسى به دست همسر خود كه مأمون خليفه عباسى بود مسموم وشهيد شده در جوار جد خود امام هفتم در كاظميه مدفون گرديد.

پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا ومعرفى گذشتگان خود به امامت رسيد.

امام نهم موقع درگذشت پدر بزرگوار خود در مدينه بود مأمون وى را به بغداد كه آن روز عاصمه خلافت بود ، احضار كرده به حسب ظاهر محبت وملاطفت بسيارى نمود ودختر خود را به عقد ازدواج وى درآورد ودر بغداد نگهداشت ودر حقيقت مى خواست به اين وسيله امام رااز خارج وداخل تحت مراقبت كامل درآورد.

امام مدتى در بغداد بود سپس از مأمون استجازه كرده به مدينه رفت تا آخر عهد مأمون درمدينه بود وپس از درگذشت مأمون كه معتصم زمام خلافت را به دست گرفت دوباره امام را به بغداد احضار كرده تحت نظر گرفت وبالاخره چنان كه گذشت به تحريك معتصم ، آن حضرت به دست همسر خود مسموم شد ودرگذشت (١) .

امام دهم

امام على ابن محمد ( نقى وگاهى به لقب امام هادى ذكر مى شود ) فرزند امام نهم در سال ٢١٢ در مدينه متولد شده ودر سال ٢٥٤ ( طبق روايات شيعه ) معتز خليفه عباسى

__________________

(١) ارشاد مفيد ، ص ٢٩٧ ؛ اصول كافى ، ج ١ ، ص ٤٩٢ - ٤٩٧ ؛ دلائل الامامه ، ص ٢٠١ - ٢٠٩ ؛ مناقب ابن شهرآشوب ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ - ٣٩٩ ؛ فصول المهمه ، ص ٢٤٧ - ٢٥٨ وتذكرة الخواص ، ص ٣٥٨