شیعه در اسلام

بخش سوم :

اعتقادات اسلامى از نظر شيعه دوازده امامى

خداشناسى

١. نظرى به جهان از راه هستى وواقعيت - ضرورت وجود خدا.

٢. نظرى ديگر از راه ارتباط انسان وجهان - خاتمه فصل وحدانيت خدا.

٣. ذات وصفت

٤. معناى صفات خداوندى

٥. توضيح بيشترى در معنى صفات

٦. صفات فعل

٧. قضا وقدر

٨. انسان واختيار

نظرى به جهان هستى وواقعيت - ضرورت وجود خدا

درك وشعور انسان كه با پيدايش او توأم است در نخستين گامى كه بر مى دارد هستى خداى جهان وجهانيان را بر وى روشن مى سازد ، زيرا به رغم آنان كه در هستى خود ودرهمه چيز اظهار شك وترديد مى كنند وجهان هستى را خيال وپندار مى نامند ما مى دانيم يك فرد انسان در آغاز پيدايش خود كه با درك وشعور توأم است ،