شیعه در اسلام

امام هفتم

امام موسى بن جعفر ( كاظم ) فرزند امام ششم در سال صد وبيست وهشت هجرى متولد شد وسال صد وهشتاد وسه هجرى در زندان مسموماً شهيد شد (١) .

آن حضرت پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا ومعرفى گذشتگان خود به امامت رسيد.

امام هفتم از خلفاى عباسى با منصور وهادى ومهدى وهارون معاصر ودر عهد بسيار تاريك ودشوار با تقيه سخت مى زيست تا اخيراً هارون در سفر حج به مدينه رفت وبه امر وى امام را در حالى كه در مسجد پيغمبر مشغول نماز بود گرفته وبه زنجير بسته زندانى كردند واز مدينه به بصره واز بصره به بغداد بردند وسال ها از زندانى به زندانى منتقل مى نمودند وبالاخره در بغداد در زندان سندى ابن شاهك با سمّ درگذشت (٢) ودر مقابر قريش كه فعلاً شهر كاظميه مى باشد مدفون گرديد.

امام هشتم

امام على بن موسى ( رضا ) فرزند امام هفتم كه ( بنا به اشهر تواريخ ) سال صد وچهل وهشت هجرى

متولد وسال دويست وسه هجرى درگذشته است (٣) .

امام هشتم پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا ومعرفى گذشتگان خود به امامت رسيد ومدتى از زمان خود با هارون خليفه عباسى وپس از آن با پسرش امين وپس از

__________________

(١) همان ، ص ٤٧٦ ؛ ارشاد مفيد ، ص ٢٧٠ ؛ فصول المهمه ، ص ٢١٤ - ٢٢٣ ؛ دلائل الامامه ، ص ١٤٦ - ١٤٨ وتذكرة الخواص ، ص ٣٤٨ - ٣٥٠

(٢) ارشاد مفيد ، ص ٢٧٩ - ٢٨٣ ؛ دلائل الامامه ، ص ١٤٨ و١٥٤ ؛ فصول المهمه ، ص ٢٢٢ ؛ مناقب ابن شهرآشوب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ و٣٢٧ وتاريخ يعقوبى ، ج ٣ ، ص ١٥٠

(٣) اصول كافى ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ؛ ارشاد مفيد ، ص ٢٨٤ - ٢٩٦ ؛ دلائل الامامه ، ص ١٧٥ - ١٧٧ ؛ فصل المهمه ، ص ٢٢٥ - ٢٤٦ وتاريخ يعقوبى ، ج ٣ ، ص ١٨٨