شیعه در اسلام

روى هم رفته در كشورهاى مختلف جهان نزديك به صد ميليون شيعه زندگى مى كند.

انشعابات شيعه :

در اين قسمت درباره اين موضوعات بحث مى كنيم :

١. اصل انشعاب وانقراض برخى از شعب ؛

٢. زيديه ؛

٣. اسماعيليه وانشعابات شان ؛

٤. نزاريه ، مستعليه ، دروزيه ومقنعه ؛

٥. شيعه دوازده امامى وفرقشان با زيديه واسماعيليه ؛

٦. اشاره به تاريخچه شيعه دوازده امامى.

١. اصل انشعاب

هر مذهبى يك رشته مسائلى - كم يا زياد - دارد كه اصول اوليه آن را تشكيل مى دهند ومسائلى ديگر كه در درجه دوم واقعند واختلاف اهل مذهب در چگونگى مسائل اصلى ونوع آنها با حفظ اصل مشترك ، انشعاب ناميده مى شود.

انشعاب در همه مذاهب وخاصه در چهار دين آسمانىِ كليمى ، مسيحى ، مجوسى واسلام وحتى در شعب آنها نيز وجود دارد. مذهب شيعه در زمان سه پيشواى اول از پيشوايان اهل بيت ( حضرت اميرالمؤمنين على ، حسن بن على وحسين بن على عليهم‌السلام ) هيچ گونه انشعابى نپذيرفت ، ولى پس از شهادت امام سوم ، اكثريت شيعه به امامت حضرت على بن حسين سجاد قائل شدند واقليتى معروف به « كيسانيه » پسر سوم على عليه‌السلام محمد بن حنفيه را امام دانستند ومعتقد شدند كه محمدبن حنفيه پيشواى چهارم وهمان مهدى موعود است كه در كوه رضوى غايب شده وروزى ظاهر خواهد شد.