شیعه در اسلام

امام ششم عليه‌السلام مى فرمايد : « نه جبر است ونه تفويض بلكه امرى است ميان دو امر » . (١)

پيغمبرشناسى

١. به سوى هدف - هدايت عمومى.

٢. هدايت خصوصى.

٣. خرد وقانون.

٤. شعور مرموزى كه وحى ناميده مى شود.

٥. پيغمبران وعصمت نبوت.

٦. پيغمبران ودين آسمانى.

٧. پيغمبران وحجت وحى ونبوت.

٨. شماره پيغمبران خدا.

٩. پيغمبران اولوالعزم صاحبان شريعت.

١٠. نبوت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١١. پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرآن.

به سوى هدف - هدايت عمومى

دانه گندمى كه در شكم خاك با شرايط مناسبى قرار مى گيرد شروع به رشد ونمو كرده به شاهراه تحول مى افتد وهر لحظه صورت وحالت تازه اى بخود گرفته با نظم و

__________________

(١) بحارالانوار ، ج ٣ ، ص ٥. از يزيد شامى از امام هشتم عليه‌السلام وامام پنجم وششم عليه‌السلام فرمودند : خدا به آفرينش خود مهربان تر از آن است آنان را به گناه اجبار كند وپس از آن عذاب كند وخدا عزيزتر از آن است كه امرى را بخواهد ونشود.

وباز امام ششم عليه‌السلام مى فرمايد : خدا اكرم از آن است كه مردم را به چيزى كه قدرت ندارند تكليف كند واعز از آن است كه در ملك او امرى به وجود آيد كه وى نمى خواهد « بحارالانوار ، ج ٣ ، ص ١٥ » . اشاره به دو مذهب جبر وتفويض است