شیعه در اسلام

گفتار ورفتار پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله وحتى سكوت وامضاى آن حضرت براى ما ، مانند قرآن حجت نبود آيات مذكوره مفهوم درستى نداشت ، پس بيان پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله براى كسانى كه از آن حضرت مى شنوند يا با نقل قابل اعتماد نقل مى شود حجت ولازم الاتباع است وهم چنين با تواتر (١) قطعى از آن حضرت رسيده است كه بيان اهل بيت وى مانند بيان خودش مى باشد وبه موجب اين حديث واحاديث نبوى قطعى ديگر بيان اهل بيت تالى بيان پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله مى باشد واهل بيت در اسلام سمت مرجعيت علمى داشته در بيان معارف واحكام اسلام هرگز خطا نمى كنند وبيانشان به طريق مشافهه يا نقل قابل اعتماد وحجت است.

از اين بيان روشن مى شود كه ظواهر دينى كه در تفكر اسلامى مدرك ومأخذ مى باشد دو گونه اند : كتاب وسنت ومراد از كتاب ظواهر آيات كريمه قرآنى مى باشد ومراد از سنت حديثى است كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله واهل بيت عليهم‌السلام رسيده باشد.

حديث صحابه

اما احاديثى كه از صحابه نقل مى شود اگر متضمن قول يا فعل پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله باشد ومخالف با حديث اهل بيت نباشد قابل قبول است واگر متضمن نظر ورأى خود صحابى باشد داراى حجيتى نيست وحكم صحابه مانند حكم ساير افراد مسلمانان است وخود صحابه نيز با يك نفر صحابى معامله يك نفر مسلمان مى كردند.

بحث مجدد در كتاب وسنت

__________________

(١) مدرك روايت در بخش اول گذشت