درس گفتار

مرکز آموزشی درس گفتار

درس‌ها

کتابخانه

سامانه آموزشی درس گفتار سعی دارد با استفاده از امکانات فضای مجازی، بستری را برای ایجاد یک محیط آموزشی مناسب فراهم سازد.

در سامانه درس گفتار کتابهایی که متن درسی هستند در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید از درس هایی که برای این متن تهیه شده است استفاده کنید.

در نحوه ارائه ی درس ها امکانات مختلفی در نظر گرفته شده است که به مرور افزوده خواهد شد.

tools