درس گفتار

مرکز آموزشی درس گفتار

دروس مقدمات و سطح

دروس برگزیده‌ای از سال‌های گذشته.

  • دسترسی به فایل صوتی جلسات
  • تقریر پیاده شده دروس
  • عنوان بندی مباحث مطرح شده در هر جلسه
  • تفکیک توضیحات استاد از تطبیق بر عبارات کتاب
  • دسترسی آسان به بیان اساتید مختلف در هر مبحث

دروس مقدمات و سطح

کتابخانه

سامانه‌ی آموزشی درس‌گفتار سعی دارد با استفاده از امکانات فضای مجازی، بستری را برای ایجاد یک محیط آموزشی مناسب فراهم سازد.

در سامانه‌ی درس‌گفتار کتاب‌هایی که متن درسی هستند در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید از درس‌هایی که برای این متن تهیه شده است استفاده کنید.

در نحوه‌ی ارائه‌ی درس‌ها امکانات مختلفی در نظر گرفته شده است که به مرور افزوده خواهد شد.

tools