کتاب صرف میر

کتاب «صرف مير» به اسم نویسنده‌اش مير سيد شريف جرجانی است. اين كتاب نيز در علم صرف و به فارسى است. صرف مير، در سى و يك فصل تنظيم شده و شامل مباح‍ث افعال و اسماء با تمام مشتقاتش است.

در اين كتاب مى‌خوانيم كه كلمه يا اسم است يا فعل يا حرف و اسم نيز بر سه قسم ثلاثى، رباعى و خماسى است و فعل بر دو قسم ثلاثى و رباعى است و هركدام از اين اقسام يا مجرد است و يا مزيد و هركدام از اين اقسام داراى ابوابى هستند.

مؤلف سعى كرده با استفاده از مثال‌هاى متفاوت، تمام ابواب مذكور را براى طالب علم عربى به‌خوبى روشن كند. ايشان علاوه بر اين مواردى كه ذكر شد، مباحث ديگرى از قبيل معلوم، مجهول، لازم، متعدى، صحيح و معتل و بسيارى از مسائل علم صرف را در قالبى زيبا كه گه‌گاهى با اشعارى نيز همراه است، بيان كرده است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب صرف میر، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.