کتاب شرح الأمثلة

كتاب «شرح الامثله» ،  تأليف مير سيد شريف جرجانى ، شرح مختصرى بر كتاب الامثله است.

نويسنده در اين اثر، پس از تعريف واژه‌هاى كتاب، براى آن‌ها مثال زده و سپس، قاعده ساختن هر كدام از افعال را به صورت كامل و همراه با ترجمه، بيان نموده است.

ايشان در اين كتاب در تمام صيغه‌ها از مصدر «ضرب» استفاده كرده است و بعد از هر صيغه به‌حسب آن صيغه، آن را ترجمه نموده است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب شرح الامثله، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.