کتاب العوامل للجرجاني

كتاب «العوامل للجرجانی»، به زبان عربى، تأليف عبدالقاهر جرجانى و درباره صد عامل در نحو است. بر اين كتاب، شرح‌هاى متعددى نوشته شده است. قطب‌الدين راوندى، ملامحسن فيض كاشانى و فاضل هندى از جمله شارحان شيعى اين كتابند.

مؤلف، عوامل را به دو دسته لفظى و معنوى و اولى را به دو قسم سماعى و قياسى و سماعى را به سيزده نوع تقسيم كرده است. تعداد عوامل معنوى، دوتا، تعداد عومل لفظى سماعى، نود و يكى و تعداد عوامل لفظى قياسى، هفت‌تاست كه مجموعا صدتا مى‌شود.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب عوامل جرجانی، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.

العوامل للجرجاني

صفحه 293 , صفحه 294 , صفحه 295 ,