کتاب التصریف

كتاب «التصريف»، اثر عربى عبدالوهاب بن عباد‌الدين زنجانى است .

 مؤلف در اين كتاب، پس از تعريف تصريف، مطالب را پيرامون فعل آغاز مى‌نمايد.

كتاب در پنج فصل تنظيم شده كه هر فصل به بحث و بررسى موارد زير، اختصاص يافته است:

  1. صرف افعال ثلاثى و رباعى مجرد و مزيدٌ فيه؛
  2. مضاعف؛
  3. معتل؛
  4. حكم مهموز در ميان افعال؛
  5. اسم زمان و مكان.

وى در ابتداى هر فصل، ابتدا توضيح كوتاهى درباره موضوع مورد بحث مى‌دهد، سپس شيوه ساختن و تصريف آن را همراه با مثال‌هايى روشن مى‌كند.

دو تنبيه، يكى در ابتداى كتاب (درباره فعل لازم و متعدى) و ديگرى در انتهاى آن (درباره شيوه ساختن مصدر مره) آمده است.

وضعیت نشر

نسخه حاضر از کتاب التصریف، در ضمن کتابهایی است که در کتاب جامع المقدمات گردآوری شده است و توسط موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به چاپ رسیده است.