جلسه هفتم کتاب الاجاره چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

(۲۴ شهریور ۱۴۰۰)