کلاس خارج فقه - کتاب الاجارة

مشخصات کلاس
تعداد جلسات ارائه شده: ۶۶
۱ جلسه اول کتاب الاجاره سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲ جلسه دوم کتاب الاجاره چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
۳ جلسه سوم کتاب الاجاره شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
۴ جلسه چهارم کتاب الاجاره یکشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
۵ جلسه پنجم کتاب الاجاره دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
۲۲ شهریور ۱۴۰۰
۶ جلسه ششم کتاب الاجاره سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
۷ جلسه هفتم کتاب الاجاره چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
۸ جلسه هشتم کتاب الاجاره شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۹ جلسه نهم کتاب الاجاره یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۰ جلسه دهم کتاب الاجاره دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۱۱ جلسه یازدهم کتاب الاجاره سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۱۲ جلسه دوازدهم کتاب الاجاره یکشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۳ جلسه سیزدهم کتاب الاجاره سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۴ جلسه چهاردهم کتاب الاجاره چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۵ جلسه پانزدهم کتاب الاجاره شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۶ جلسه شانزدهم کتاب الاجاره دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۷ جلسه هفدهم کتاب الاجاره سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۸ جلسه هجدهم کتاب الاجاره چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۹ جلسه نوزدهم کتاب الاجاره چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
۲۰ جلسه بیستم کتاب الاجاره شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰