جلسه پنجم کتاب الاجاره دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

(۲۲ شهریور ۱۴۰۰)