جلسه سوم کتاب الاجاره شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

(۲۰ شهریور ۱۴۰۰)