جلسه دوم کتاب الاجاره چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

(۱۷ شهریور ۱۴۰۰)