جلسه اول کتاب الاجاره سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

(۱۶ شهریور ۱۴۰۰)