[عوامل قياسى‏]

بعد از آن هفت قياسى اسم فاعل مصدر است

اسم مفعول و مُضاف و فعل باشد مطلقاً

پس صفت باشد كه او مانند اسم فاعل است

هفتم اسمى كو بود تمييز را ناصب روا

عامل فعل مضارع معنوى باشد بدان

همچنين عامل خبر را مى شود هم مبتدا

شد تمام اين صد عوامل ، خوش نظام وخوش نَسَق

ناظم و بانى و كاتب را بكن هر دم دعا

۳۰۰۲۹۷