كتاب عوامل منظومة

بسم الله الرحمن الرحيم

[خطبه‏]

بعد توحيد خداوند ودرود مصطفى

نعت آل پاك پيغمبر رسول مجتبى

هست مدح خسرو قاضى معزّ الدين حسين

حامى دين آفتاب معدلت ظِلّ اِلٰه

بر خلايق واجب وبر بنده زاده فرض عين

چون دعاى شاهزاده صبح وشام وسال وماه

نصرت وفتح وظفر اقبال جاه وسلطنت

باد باقى هر دو را تا هست امكان بقا (١)

[اقسام عوامل‏]

بر دو ضربند اين عوامل لفظى وبعض دگر

معنوى مى دان تو اى خوش طينت ونيكو لقا

[اقسام عوامل لفظى‏]

باز لفظى بر دو قسم آمد سماعى بعد از آن

قسم ثانى را قياسى دان تو بى سهو وخطا

____________________________

(١) نوشتن بيت دوم وسوم وچهارم كتاب عوامل منظومه بر خلاف اعتقاد وميل باطنى فقط بعلت تغيير ندادن اصل كتاب است (ناشر).

۳۰۰۲۹۷