درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۸: اصل برائت ۱۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم برای احتیاط در عبادت، دو صورت متصور است:

۱. دوران امر بین وجوب و استحباب، یعنی شک می‌کنیم دعاء عند رویة الهلال مستحب است یا واجب.

احتیاط در عبادت در این صورت ممکن است، چون شرط در عبادت، علم و قصد امر است و علم و قصد امر در این صورت موجود است، پس شرط عبادت در این صورت موجود است.

۲. دوران امر بین وجوب و کراهت یا اباحه.

در این صورت احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون شرط در عبادت، علم و قصد امر است و علم و قصد امر در این صورت منتفی است، پس شرط عبادت در این صورت منتفی است.

ما شک داریم دعا واجب است یا مکروه و علم نداریم که دعا امر دارد و اگر به قصد امر انجام شود، تشریع است.

از این دلیل چند جواب داده شده است.

جواب اول: احتیاط حسن دارد و هر چه حسن دارد، امر دارد، پس اینجا هم امر است و مکلف بخاطر همین امر، احتیاط می‌کند این برهان لمی است.

اشکال: لازمه این جواب دور است.

۳

جواب دوم و بررسی آن

جواب دوم: هدف مجیب است برای احتیاط، امر درست کند.

صغری: احتیاط ثواب دارد.

احتیاط ثواب دارد، چون خیلی روایت داریم که می‌گوید احتیاط خوب است.

کبری: و هر عملی که ثواب دارد، امر دارد.

هر عملی که ثواب داشته باشد و امر دارد، یعنی اول امر دارد و بعد ثواب دارد.

نتیجه: پس احتیاط امر دارد و مکلف عبادت را به قصد این امر انجام می‌دهد.

این جواب، برهان انی است و از معلول به علت رسیده است، از ثواب به امر می‌رسد چون ثواب معلول امر است.

اشکال اول: صغری: این جواب لازمه‌اش دور است.

امر به احتیاط، متوقف بر امکان احتیاط است، یعنی اول باید احتیاط در عبادت ممکن باشد تا گفته شود امر دارد. چون امر حکم است و حکم هم موضوع سازی نمی‌کند، مثلا شارع می‌گوید الخمر حرام، آیا حرمت خمر برای من ثابت می‌کند این مایع که جلوی من است، خمر است؟ پس امر بر احتیاط متوقف بر امکان احتیاط در عبادت است.

حال امکان احتیاط در عبادت، متوقف بر امر به احتیاط باشد، یعنی وقتی امر به احتیاط بیاید، امکان احتیاط در عبادت می‌آید چون یکی از شرایط آن قصد است و قصد در صورتی است که امر به احتیاط باشد.

کبری: و اللازم باطل. یعنی دور باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله. یعنی جواب دوم باطل است.

اشکال دوم: این اشکال هم بر جواب اول است و هم بر جواب دوم: حسن احتیاط (جواب اول) و ثواب داشتن احتیاط (جواب دوم) کاشف از امر شرعی به احتیاط نیست (چون امر ارشادی است و کفایت نمی‌کند). چون:

صغری: احتیاط، اطاعت است.

اطاعت بر دو نوع است: حقیقیه و حکمیه (انقیاد). حقیقیه یعنی یک عملی امر دارد و به قصد آن انجام می‌شود مثل الله اکبر در نماز و حکمیه یا انقیاد یعنی اینکه یک عملی احتمال دارد که امر داشته باشد و به قصد همین امر انجام می‌شود، مثل دعاء عند رویة الهلال که احتمال می‌دهد امر داشته باشد. حال این امر ارشادی است مثل اطیعوا الله و اطیعو الرسول و این ارشادی است و الا دور پیش می‌آید.

پس هر امری به احتیاط، امر ارشادی است و الا دور پیش می‌آید.

کبری: اطاعت، امر به آن ارشادی است.

قصد قربت که قصد امتثال باشد، باید با امر مولوی باشد.

نتیجه: احتیاط، امر به آن ارشادی است و امر ارشادی کافی برای قصد قربت نیست.

مرحوم نائینی در اینجا حرفی دارد که اطاعت در سلسله معلول حکم است و اگر عقل درباره آن حرفی زد، امر مولوی از آن کشف نمی‌شود. مرحوم آقای خویی بر این تاخته‌اند که چه اشکال دارد که امر مولوی از آن کشف شود.

۴

جواب سوم و بررسی آن

جواب سوم: شیخ انصاری:

صغری: احتیاط در عبادت، انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط منهای قصد الامر است.

یعنی در احتیاط، قصد الامر لازم ندارد و نیاز به امر ندارد.

کبری: انجام عبادت با تمامی اجزاءو شرایط منهای قصد الامر، احتیاج به امر ندارد.

نتیجه: احتیاط در عبادت احتیاجی به امر ندارد پس احتیاط مشکلی ندارد.

اشکال اول: صاحب کفایه می‌گوید احتیاط در عبادت دو معنا دارد:

۱. معنای حقیقی: انجام عبادت با تمامی اجزاءو شرایط حتی با قصد الامر.

۲. معنای مجازی: انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر.

حال با حفظ این مطلب: صغری: انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر، معنای مجازی احتیاط است.

کبری: و معنای مجازی احتیاط دلیلی بر حسن آن ندارد.

چون این در حقیقت احتیاط نیست و اگر در واقع مثل دعاء عند رویة الهلال واجب باشد، این کفایت نمی‌کند چون قصد نیامده است.

نتیجه: پس انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر، دلیل بر حسن آن نیست.

جواب دوم: (این جواب بر خود صاحب کفایه هم وارد است) این جواب پذیرش اشکال است یعنی شیخ قبول کرده که احتیاط در عبادت امکان ندارد و ایشان اشکال را قبول کرده است.

۵

تطبیق جواب دوم و بررسی آن

وانقدح بذلك (لزوم دور) أنّه لا يكاد يجدي في رفعه (اشکال) أيضا (مثل جواب اول) القول بتعلّق الأمر به (احتیاط) من جهة ترتّب الثواب عليه، ضرورة أنّه (امر به احتیاط) فرع إمكانه (احتیاط)، فكيف يكون (امر) من مبادئ جريانه (احتیاط)؟! هذا (اشکال).

(اشکال دوم:) مع أنّ حسن الاحتياط (ناظر بر جواب اول است) لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به (احتیاط) بنحو اللمّ، ولا ترتّب الثواب عليه (احتیاط) بكاشف عنه (امر بر احتیاط) بنحو الإنّ، بل يكون حاله (احتیاط) في ذلك (حسن و ثواب) حال الإطاعة (اطاعت حقیقیه)، فإنّه نحو من الانقياد (بلکه احتیاط خود انقاد است) والطاعة. (استاد: به نظر این اشکال بر جواب اول است)

۶

تطبیق جواب سوم

وما قيل في دفعه (اشکال): من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة.

فيه: ـ مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها (عبادت)، بداهة أنّه (هذا المعنی) ليس باحتياط حقيقة 

موجبا لتعلّق الأمر به شرعا ، بداهة توقّفه على ثبوته (١) توقّف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟!

وانقدح بذلك (٢) أنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلّق الأمر به من جهة ترتّب الثواب عليه (٣) ، ضرورة أنّه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه؟! هذا.

مع أنّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو اللمّ ، ولا ترتّب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله في ذلك حال

__________________

ـ نفسه إلّا أنّ لازمه خروج الشيء عن كونه احتياطا ، لأنّ موضوعه محتمل الوجوب حتّى ينحفظ عليه ؛ وبعد فرض تعلّق الأمر بذات الفعل بقصد هذا الأمر كان تحقيقا للعبادة الواقعيّة المعلومة المنافية لعنوان الاحتياط ، وهو خلف. وإن تعلّق الأمر بالاحتياط بعنوانه المأخوذ فيه قصد شخص الأمر فهو خلف من وجه آخر ، لأنّ معناه جعل الاحتياط عبادة ، لا جعل الاحتياط في العبادة ، والكلام في الثاني دون الأوّل». نهاية الدراية ٢ : ٥١٨ ـ ٥٢٢.

(١) أي : توقّف الأمر بالاحتياط على ثبوت الاحتياط.

(٢) أي : بما مرّ في المناقشة على الجواب الأوّل.

(٣) وهذا هو الجواب الثاني من الأجوبة الّتي ذكروها للجواب عن الإشكال المتقدّم. وحاصله : أنّ ترتّب الثواب على الاحتياط يكشف ـ بنحو الإنّ ـ عن تعلّق الأمر به ، لأنّ ثبوت الثواب معلول ثبوت الأمر ، فيحرز به تعلّق الأمر الشرعيّ بالاحتياط.

وناقش فيه المصنّف قدس‌سره أيضا بالوجهين السابقين :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «ضرورة أنّه فرع إمكانه ...». وحاصله : أنّ ترتّب الثواب على الاحتياط فرع إمكان الاحتياط ، وقد مرّ عدم إمكانه لمحذور الدور ، فلا يمكن استكشاف تعلّق الأمر بالاحتياط من ترتّب الثواب عليه.

ثانيهما : ما أشار إليه بقوله الآتي : «ولا ترتّب الثواب عليه بكاشف بنحو الإنّ ...».

وحاصله : أنّ ترتّب الثواب على الاحتياط لا يستلزم الأمر المولويّ به ، فإنّ حال الاحتياط في ترتّب الثواب عليه حال الإطاعة فيه ، فكما أنّ الطاعة الحقيقيّة حسنة عقلا ويترتّب عليها الثواب بمجرّد كونها في نفسها انقيادا من دون تعلّق الأمر المولويّ به فكذلك الاحتياط ، فلا يكشف تعلّق الأمر الشرعيّ من ترتّب الثواب عليه.

ولا يخفى : أنّ ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ إيرادا على الوجهين جار في المقام أيضا.

الإطاعة (١) ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة.

وما قيل (٢) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة (٣).

فيه : ـ مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها (٤) ، بداهة أنّه (٥) ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر (٦) لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويّا نفسيّا عباديّا ؛ والعقل لا يستقلّ إلّا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه. نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أنّ المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى ـ أنّه التزام بالإشكال وعدم جريانه

__________________

(١) أي : بل يكون حال الاحتياط في حسنه وترتّب الثواب عليه حال الإطاعة.

(٢) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٣) هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة المذكورة في دفع إشكال الاحتياط في العبادة. وهو ما أفاد الشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه : أنّ في أوامر الاحتياط الواردة في الأخبار وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه الحقيقيّ ، وهو إتيان العمل بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط حتّى نيّة التقرّب وقصد الأمر.

الثاني : أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه المجازيّ ، وهو إتيان العمل الجامع لتمام ما يعتبر فيه إلّا نيّة التقرّب وقصد الأمر.

والتحقيق أنّ محذور الدور إنّما يلزم على الوجه الأوّل ، ولكنّه غير مراد. وأمّا على الوجه الثاني ـ وهو المراد من الاحتياط في الروايات الآمرة به ـ فلا يستلزم محذور الدور ، إذ لا يكون قصد القربة ـ أي قصد الأمر ـ دخيلا في موضوع الأمر بالاحتياط ، بل كان موضوعه مجرّد إتيان الفعل بجميع أجزائه وشرائطه عدا نيّة القربة. وحينئذ يمكن تحقّق عنوان الاحتياط في العبادة بالإتيان بالعمل بتمام أجزائه وشرائطه ـ عدا نيّة القربة ـ ولو مع الجهل بتعلّق الأمر به ، بل يكفي احتمال الأمر به شرعا. وعليه فيمكن للمكلّف أن يقصد التقرّب بهذا العمل بنفس الأمر بالاحتياط. فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) أي : حسن الاحتياط في العبادات بالمعنى المجازيّ.

(٥) أي : الاحتياط بالمعنى المجازيّ.

(٦) أي : بل مجرّد إتيان المركّب بجميع أجزائه وشرائطه عدا نيّة القربة فعل لو دلّ عليه ...

فيها (١) ، وهو كما ترى.

[الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور]

قلت : لا يخفى أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ممّا يتعلّق بها الأمر المتعلّق بها ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكّن من جميع ما اعتبر فيها (٢) ، وقد عرفت (٣) أنّه فاسد (٤) ، وإنّما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أنّ الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ، ضرورة التمكّن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ؛ غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقرّبا ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحقّ الثواب على كلّ حال إمّا على الطاعة أو

__________________

(١) أي : والتزام بعدم جريان الاحتياط في العبادة.

(٢) وفي بعض النسخ : «لعدم التمكّن من قصد القربة المعتبر فيها».

(٣) راجع الجزء الأوّل : ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٤) هذا. مع أنّه لو اغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإشكال فيها. فكما يلتزم في دفعه بتعدّد الأمر فيها ليتعلّق أحدهما بنفس الفعل والآخر بإتيانه بداعي أمره كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال أمرين كذلك ، أي أحدهما كان متعلّقا بنفسه والآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمر ، فيتمكّن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله ، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا ، وانقيادا لو لم يكن كذلك. نعم ، كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصّليّات فرق ، وهو أنّ المأتيّ به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا ، بخلافه هاهنا ، فإنّه لا يوافق إلّا على تقدير وجوبه واقعا ، لما عرفت من عدم كونه عبادة إلّا على هذا التقدير ، ولكنّه ليس بفارق ، لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الإتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلا ولو على هذا التقدير مجازفة ، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لأمره على نحو العبادة لو كان ، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، فتأمّل جيّدا. منه [أعلى الله مقامه].