درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۲: اصل برائت ۱۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

 گفتیم ادله احتیاط بر فرض دلالت بر وجوب احتیاط داشت، وارد بر حکم عقل است و بیان محسوب می‌شود و دیگر عقاب بلا بیان از بین می‌رود.

بعد مقدمه گفتیم که شیخ انصاری گفته‌اند این ادله وجوب احتیاط، یا وجوب نفسی دارند یا مقدمی.

جواب دوم این بود که صاحب کفایه می‌گویند و لو اینکه ادله احتیاط که اخباریین ذکر کرده‌اند، وارد بر حکم عقلی است که ما ذکر کردیم (عقاب بلا بیان)، ولی ادله وجوب احتیاط، با ادله دیگر تعارض می‌کند و ادله حلیت به دو دلیل مقدم می‌شود:

۱. ادله حلیت خاص است و ادله احتیاط عام است و خاص مقدم است.

۲. ادله حلیت نص است و ادله احتیاط ظاهر است.

۳. امر به احتیاط و توقف، امر ارشادی است و دو شاهد بوجود دارد:

الف: امر به احتیاط و توقف اگر مولوی باشد، باید خیلی از شبهات را خارج کنیم، چون خیلی از شبهات در آنها احتیاط واجب نیست و حال آنکه این روایات قابل تخصیص نیست و آبی از تخصیص است.

۳

شاهد دوم بر ارشادیت

شاهد دوم بر ارشادیت (این شاهد مخصوص به روایات با تعلیل است مثلا در روایت گفته قفوا عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه):

صغری: اگر امر به توقف برای وجوب مولوی باشد و ادله شامل شبهه بدویه بعد الفحص بشود (که ادعای اخباری است)، لازمه‌اش به ترتیب عدم تناسب علت با معلَّل و وجود عقاب در شبهه بدویه بعد الفحص است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

توضیح: (این بیان مرحوم حکیم است) اگر قفوا با تعلیل باشد و مولوی باشد، لازمه‌اش این است که علت با معلَّل تناسب نداشته باشد، چون اگر قفوا برای مولوی باشد، عین صلّ می‌شود و خصوصیتش این می‌شود گه اگر مخالفت با آن کردی، بخاطر آن عقاب می‌شوی و اگر فردی در اینجا توقف نکرد، بخاطر توقف نکردن باید عقاب نشود در حالی که امام صادق دلیل را چیزی دیگری آورده است، چون ظاهر تعلیل این است که عقاب برای عدم توقف نیست و عقاب برای واقع است. پس علت با معلَّل تناسب ندارد و الا اگر قفوا مولوی بود، باید علت اینگونه می‌آمد که چون توقف نکردی عقاب می‌شوی.

و اگر این روایات با این تعلیل، شامل شبهه بدویه بعد از فحص شود، باید در این هم عقاب باشد تا علت امام صادق غلط در نیاید.

حال اینکه علت امام صادق با معلل سازگاری نداشته باشد یا شامل شبهه بدویه بعد از فحص شود، باطل است، پس باید گفت این امر، مولوی نیست و ارشادی است و مشکله حل می‌شود و حضرت می‌گویند با عدم توقف، در عقاب خواهی افتاد و بخاطر همین عقاب می‌شود و بلافاصله عقل می‌گوید این در شبهات بدوی قبل از فحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی است.

۴

اشکال و جواب

اشکال: در روایت تعلیل (توقف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه) وجود دارد و از این کشف می‌شود که در شبهه، عقاب وجود دارد و از این کشف می‌کنیم که بیان تکلیف در شبهه وجود دارد و این بیان، وجوب مولوی احتیاط است و این مصحح عقاب بر واقع مجهول است.

جواب: وجوب مولوی احتیاط در واقع، ما دامی که به مکلف نرسد، مصحح عقاب بر واقع مجهول نیست (استاد: جواب صحیح این است که از تعلیل، وجوب احتیاط کشف نمی‌کنیم، چون دور است، چون وجوب احتیاط از عقاب کشف شده یعنی باید هلک عقاب باشد و عقاب هم متوقف بر بیان است که وجوب احتیاط باشد و این دور است).

جزوه اشکال: از تعلیل در روایت، وجود عقاب در شبهه و از وجود عقاب در شبهه، وجود بیان بر تکلیف در شبهه کشف می‌شود (برهان إنی) و آن بیان وجوب مولوی احتیاط است و همین بیان مصحح عقاب بر واقع مجهول است.

جزوه جواب: وجوب احتیاط واقعا مادامی که واصل به مکلف نباشد، مصحح عقاب بر واقع مجهول نیست (و به بیان دقیق‌تر این روایات کاشف از وجوب مولوی احتیاط نیست. به حقایق مراجعه شود).

۵

دلیل سوم بر احتیاط: عقل

دلیل سوم: عقل به دو نحوه است:

نحوه اول: ما علم اجمالی داریم که در مشتبهات تحریمیه، محرماتی وجود دارد و در مشتبهات وجوبیه، واجباتی وجود دارد، پس علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم، حال الاشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی و فراغ یقینی با انجام احتیاط انجام می‌شود تا بر خلاف تکالیف عمل نکردیم.

جواب: صغری: شرط منجزیت علم اجمالی واقعا، عدم انحلال علم اجمالی است.

کبری: عدم انحلالیت علم اجمالی منتفی است.

نتیجه: پس شرط منجزیت علم اجمالی واقعا، منتفی است.

توضیح منحل شدن علم اجمالی: همانگونه که ما علم اجمالی داریم محرماتی در بین شبهات تحریمیه و واجباتی در بین شبهات وجوبیه است، علم اجمالی داریم یک عالمه آیات و روایات و اصول عملیه است که در آنها تمام احکام تکالیف به علم اجمالی بلکه بیشتر در اینها وجود دارد و بعد از اینکه وارد ادله شدیم، نسبت به بعضی از امور یقین پیدا می‌کنم که واجب است و نسبت به بعضی یقین پیدا می‌کنم حرام است و نسبت به بقیه علم اجمالی باقی نمی‌ماند و شک بدوی می‌شود.

۶

تطبیق شاهد دوم بر ارشادیت

كيف لا يكون قوله (امام): «قف عند الشبهة، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة» (خبر لا یکون:) للإرشاد! مع أنّ المهلكة ظاهرة في العقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدويّة (بعد از فحصل) قبل إيجاب الوقوف والاحتياط (قفوا)، فكيف يعلّل إيجابه (وقوف و احتیاط) بأنّه (احتیاط و وقوف) خير من الاقتحام في المهلكة؟!.

۷

تطبیق اشکال و جواب

لا يقال: نعم (امر ارشادی است)، ولكنّه يستكشف منه (تعلیل) على نحو الإنّ (از معلول به علت) إيجاب الاحتياط من قبلُ (قبل از این حدیث)، (لام برای غایت برای یستکشف است:) ليصحّ به (ایجاب احتیاط) العقوبة على المخالفة.

فإنّه يقال: إنّ مجرّد إيجابه (احتیاط) واقعا ما لم يعلم لا يصحّح العقوبة (بر واقع)، ولا يخرجها (مجرد ایجاب احتیاط واقعا، عقوبت را) عن أنّها (عقوبت) بلا بيان ولا برهان، (نتیجه مطالب:) فلا محيص عن اختصاص مثله (امر به توقف معلل) بما (مواردی که) يتنجّز فيه (موارد) المشتبه ـ لو كان (المشتبه) ـ ، كالشبهة قبل الفحص مطلقا (تحریمیه و وجوبیه) أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ، فتأمّل جيّدا.

۸

تطبیق دلیل سوم بر احتیاط: عقل

وأمّا العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ـ حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه (امور) أو حرمته ممّا (امور) لم يكن هناك (امور) حجّة على حكمه ـ تفريغا للذمّة بعد اشتغالها (ذمه)؛ ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ إلّا من بعض الأصحاب.

مع أنّ هناك قرائن دالّة على أنّه (١) للإرشاد (٢) ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه.

ويؤيّده أنّه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا ، مع أنّه آب عن التخصيص قطعا ؛ كيف لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة» (٣) للإرشاد! مع أنّ المهلكة ظاهرة في العقوبة ، ولا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلّل إيجابه بأنّه خير من الاقتحام في المهلكة؟! (٤).

__________________

(١) أي : الأمر بالتوقّف والاحتياط.

(٢) والقرائن الدالّة عليه كثيرة :

منها : أنّه لو لم يكن الأمر للإرشاد يلزم تخصيص الأكثر ، ضرورة أنّ موضوع الأمر بالتوقّف والاحتياط هو عنوان «الشبهة» ، وهو يصدق على كلّ شبهة. فإذا حملنا الأمر بالاحتياط على ظاهره من الأمر المولويّ اللزوميّ يستلزم شموله بظاهره للشبهات مطلقا. ومن المعلوم أنّ جريان البراءة في غير الشبهة الحكميّة التحريميّة من المتّفق عليه بين الأخباريّ والاصوليّ ، فيخصّص الأمر بالاحتياط بالشبهة الحكميّة الوجوبيّة والشبهة الموضوعيّة بكلا قسميه ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر ، وهو مستهجن.

ومنها : بيان حكمة طلب التوقّف في بعض الروايات من أنّه سبب للتحرّز عن المحذور.

ومنها : ظهور قوله عليه‌السلام : «فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» في ترتّب الهلكة على ارتكاب الشبهة ، لا على مخالفة الأمر بالتوقّف.

ومنها : ما أشار إليه في المتن من إباء سياق الروايات من التخصيص.

(٣) هذا مضمون الرواية. وإليك نصّها : عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ... فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٤) فإنّ الهلكة ـ وهي علّة لإيجاب الاحتياط ـ مقدّمة عليها رتبة ، فإذا ترتّبت الهلكة على إيجاب الاحتياط ـ بدعوى ترتّبها على تركه ـ كانت مؤخّرة عنه ، فيلزم أن يكون كلّ منهما مقدّما على صاحبه ومؤخّرا عنه في آن واحد ، وهو محال. فلا بدّ من القول بعدم ترتّبها على الأمر بالتوقّف والاحتياط ، وإذا لم تترتّب عليه كان للإرشاد.

لا يقال (١) : نعم ، ولكنّه يستكشف منه (٢) على نحو الإنّ (٣) إيجاب الاحتياط من قبل (٤) ، ليصحّ به العقوبة على المخالفة.

فإنّه يقال : إنّ مجرّد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحّح العقوبة ، ولا يخرجها عن أنّها بلا بيان ولا برهان ، فلا محيص عن اختصاص مثله (٥) بما يتنجّز فيه المشتبه ـ لو كان ـ ، كالشبهة قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فتأمّل جيّدا (٦).

[الدليل الثالث ، والجواب عنه]

[التقرير الأوّل : العلم الإجماليّ]

وأمّا العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ـ حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ممّا لم يكن هناك حجّة على حكمه ـ تفريغا للذمّة بعد اشتغالها ؛ ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ إلّا من بعض

__________________

(١) هذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ وأجاب عنه بما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «لا يصغى إلى ما قيل». وأوضحنا الإشكال والجواب عنه ذيل التعليقة (٥) من الصفحة : ٤٦.

(٢) أي : من التعليل الوارد في الروايات المذكورة.

(٣) وهو العلم بالعلّة من العلم بالمعلول. والمراد من العلّة في المقام هو إيجاب الاحتياط ، ومن المعلول هو الهلكة.

(٤) أي : من قبل ورود هذا الحديث وتشريع إيجاب الاحتياط في الشبهات البدويّة.

(٥) أي : مثل هذا التعليل الوارد في الروايات.

(٦) ولا يخفى عليك : أنّ الأعلام من المتأخّرين المعاصرين قد ذكروا طوائف مختلفة من الروايات الّتي يستدل بها على الاحتياط ، ثمّ أجابوا عنها بوجوه أخر غير ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في المتن. فلا نطيل الكلام بذكر ما أفادوه. وإن شئت فراجع نهاية الأفكار ٣ : ٢٤٢ ـ ٢٤٧ ، وفوائد الاصول ٣ : ٣٧٢ ـ ٣٧٨.

الأصحاب (١).

والجواب : أنّ العقل وإن استقلّ بذلك (٢) ، إلّا أنّه إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ ، وقد انحلّ هاهنا ، فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من الطرق والاصول العمليّة (٣).

__________________

(١) كما هو الظاهر من كلام المحقّق القمّي في قوانين الاصول ٢ : ٢٥ ، وصاحب المدارك في مدارك الأحكام ١ : ١٠٧ ، والمحقّق السبزواريّ في ذخيرة المعاد : ١٣٨.

ولا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في تقرير هذا الدليل العقليّ يختلف عما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

أمّا المصنّف رحمه‌الله : فجعل متعلّق العلم الإجماليّ في المقام مطلق التكاليف الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة ، فأدرج الشبهات الوجوبيّة والتحريميّة في محلّ النزاع.

وأمّا الشيخ الأعظم : فجعل متعلّق العلم الإجماليّ في المقام خصوص التكاليف الإلزاميّة التحريميّة في الشبهات التحريميّة ، فأخرج الشبهات الوجوبيّة عن محلّ النزاع. وتبعه على ذلك المحقّقان : النائينيّ والعراقيّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٨٧ ، فوائد الاصول ٣ : ٣٧٨ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٤٨.

ولعلّ السرّ فيما أفاده الشيخ الأعظم ومن تبعه أنّ الأخباريّين لم يتمسّكوا بالعلم الإجماليّ في الشبهات الوجوبيّة ولم يلتزموا بوجوب الاحتياط فيها ، فلا نزاع معهم إلّا في الشبهات التحريميّة الناشئة من فقد النص ، فلا جدوى في إدراج الشبهات الوجوبيّة في محلّ النزاع.

(٢) أي : بلزوم الاحتياط.

(٣) هكذا في النسخ. والاولى أن يقول : «غير التكاليف الفعليّة المثبتة من الطرق والأمارات» ، أو يقول : «غير التكاليف الفعليّة المثبتة في موارد الطرق والأمارات» ، أو يقول : «غير التكاليف الفعليّة في موارد الطرق والاصول المثبتة».

وتوضيح الجواب : أنّ لنا علمين إجماليّين :

الأوّل : العلم الإجماليّ الكبير ، وهو ما يكون أطرافه جميع المشتبهات وموارد الأخبار والأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. فنعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعيّة فيها ، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف ، ولا نحتمل مخالفة جميع الأمارات للواقع.

الثاني : العلم الإجماليّ الصغير ، وهو ما يكون أطرافه خصوص موارد قيام الأمارات ـ