کلاس خارج اصول، مبحث اجتماع امر و نهی

مشخصات کلاس