درس نقش تعهد طلبه در فرایند تحصیل

موسسه به سوی اجتهاد

تهیه و تنظیم:

موسسه به سوی اجتهاد
تعداد جلسات: ۱
زمان جلسات: ۰ ساعت و ۴۶ دقیقه