درس روش شناسی تدریس و تحصیل درس خارج

تعداد جلسات: ۱
زمان جلسات: ۰ ساعت و ۵۰ دقیقه