کلاس خارج فقه، کتاب مضاربه (به زبان عربی)

از اول کتاب مضاربه - روزهای چهارشنبه مباحث جدید

مشخصات کلاس
تعداد جلسات ارائه شده: ۰