آموزش عقائد

درس پنجاه و سوّم

نوع رابطه بين دنيا و آخرت

ـ مقدمه

شامل: رابطه حقيقى يا قراردادى؟

ـ شواهد قرآنى