آموزش عقائد

خداى هستى بخش، نفى نمايد. و شاهد آن اينست که بسيارى از طرفداران همين فرضيه، معتقد به خداى آفريدگار براى جهان و انسان بوده و هستند.

پرسش

١- حسّ گرايى و انکار امور نامحسوس، چه اشکالاتى دارد؟

٢- چه اشکالاتى بر فرضيه بعضى از جامعه شناسان، وارد است که منشأ اعتقاد به وجود خدا را ترس و جهل بشر پنداشته اند؟

٣- آيا اعتقاد به وجود خدا منافاتى با کلّيّت اصل عليّت دارد؟ چرا؟

٤- آيا قانون بقاء مادّه و انرژى، منافاتى با اعتقاد به آفريدگار جهان دارد؟ چرا؟

٥- آيا فرضيه تکامل، اعتقاد به وجود خدا را ابطال کرده است؟ چرا؟